ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕНДОДОНТСКО ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАБ

Кога ке дојдеме во ситуација да мораме да ја отстраниме пулпата(нервот) таквиот третман се нарекува ендодонција.

Начинот и постапката за одстранување на пулпата од каналот во која што се наоѓа се многу битни, дури и пресудни за иднината на забот.

ТИПОВИ НА ЕНДОДОНТСКИ ТРЕТМАН

Постојат многу начини за ендодонтско третирање кои помалку или повеќе се разликуваат . Дел од методите кои што ги користиме се

  • Латерална ладна кондензација
  • Вертикална топла кондензација
  • “Течна гутаперка” метода